top of page

Reklamačný poriadok

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru poškodenie, má kupujúci právo tovar reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené predávajúcim pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou, e-mailom, alebo poštou na adresu vytvorené na Slovensku, s.r.o. 

Pavlovova 1, 821 08 Bratislava IČO: 52034381, DIČ: 2120881565

alebo na info@contemporarysuvenir.sk

Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou, alebo prostredníctvom prepravcu do našej kamennej predajne 

Suvenir shop & café, (budova ikonického Propelleru) 

Rázusovo Nábrežie 66, Bratislava 811 02. 

Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis poškodení, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za chyby:

 

• ak si kupujúci poškodenie spôsobil sám

• ak kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel

• pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru

• ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným narábaním či používaním

• ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou

• ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe na internete podľa ktorej bol tovar kúpený

• ak presnosť návrhu suveníru nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný, nakoľko sa jedná o originálne výrobky obsahujúce autorský rukopis (nakoľko je každý suvenír autorským dielom/originálom).

Po prijatí reklamácie sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, aký nedostatok sa vyskytol a cena, za akú bol tovar zakúpený. Reklamačný list sa posiela na adresu kupujúcemu e-mailom, alebo odovzdá osobne. Ak kupujúci reklamuje nedostatok tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, v ktorom je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, keď bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia chybného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za nedostatky zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Ak kupujúci kupuje tovar na firmu, záručná lehota je po dobu 12 mesiacov. 

Práva spotrebiteľa

Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovný výskyt nedostatku po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

bottom of page